Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Snaga zajedništva III“, kodni broj: UP. 02.1.1.16.011011.1.2023.


Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (program Zaželi – faza III u projektu „Snaga zajedništva III“, kodni broj:  UP. 02.1.1.16.0110)


Broj traženih osoba: 8


Vrsta zaposlenja: Predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 (šest) mjeseci


Radno vrijeme: puno radno vrijeme


Mjesto rada: područje Općine Šandrovac (Naselja: Jasenik, Šandrovac, Lasovac, Lasovac brdo, Kašljavac, Ravneš, Pupelica)


Opis poslova: • pomoć u dostavi namirnica,

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

 • pomoć u pranju i glačanju rublja,

 • pomoć u održavanju osobne higijene i osobnog izgleda,

 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava namirnica, dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

 • pružanje podrške korisnicima kroz druženje i razgovor,

 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima (u okviru radnog vremena),

 • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.


Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje 6 krajnjih korisnika, a koji broj tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora ne smije biti manji.


Posebni uvjeti za zapošljavanje: • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a Područni ured Bjelovar, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.


Prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže zapošljivim / ranjivim skupinama, koje ovisno o pripadnosti ciljanoj skupini dostavljaju sljedeći dokaz:    • žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,           

 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

 • azilantice - odluka o odobrenju azila koje izdaje MUP,

 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

 • liječene ovisnice – potvrda institucije / udruge / pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,

 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,

 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište / prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište / prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas, kandidatkinje su dužne priložiti: • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu),

 • presliku osobne iskaznice,

 • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (priložiti dokaz o najvišem završenom stupnju obrazovanja),

 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),

 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je kandidatkinja prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Oglasa),

 • ostale dokumente kojima se dokazuje prednost te pripadnost ranjivoj skupini (dokaz o invalidnosti, žrtva trgovanja ljudima, žrtva obiteljskog nasilja, azilant, liječeni ovisnik, itd.)

 • vlastoručnu privolu za obradu osobnih podataka (Privolu je moguće preuzeti na internetskoj stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr) ili u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac).


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. 


Adresa na koju se mogu podnijeti prijave i rok za podnošenje prijava: • Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte, preporučeno, ili osobno, u roku deset (10) dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno s danom 21. siječnja 2023. godine u 23:59:59h, na adresu:


 


Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, uz naznaku:


„Prijava na oglas – „Snaga zajedništva III“, kodni broj:  UP. 02.1.1.16.0110.


 


Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima: • o rezultatima će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku, javnom objavom, na internetskoj stranici Općine Šandrovac (www.sandrovac.hr).


Ostale informacije: • Kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju uvjete bit će pozvane na razgovor (intervju). Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas.

 • Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

 • Ako dvije ili više kandidatkinja ispunjavaju jedan poseban uvjet, prednost ima ona koja ispunjava dva ili više posebnih uvjeta.

 • Ako dvije ili više kandidatkinja ispunjavaju isti broj posebnih uvjeta (dva ili više) prednost ima ona čija je zamolba ranije zaprimljena.    

 • Projekt „Snaga zajedništva III“, kodni broj:  UP. 02.1.1.16.0110, financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.


  


Općinski načelnik Općine Šandrovac


Dario Halauš, struč.spec.ing.agr.ikona
Oglas za prijam u radni odnos - Šandrovac   

dividerikona
Privola za obradu osobnih podataka - Snaga zajedništva III - Šandrovac   

divider
< na popis vijesti