Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

OBAVIJEST ZA VLASNIKE I POSJEDNIKE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta i svih drugih obradivih površina, uključujući i okućnice9.3.2021.


Poštovani mještani,


podsjećamo Vas da je Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina (KLASA: 320-01/12-01/1, URBROJ: 2123-05-01-12-1 od 21.06.2012.) propisane agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.


Agrotehničke mjere su mjere koje su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poduzeti, čije bi propuštanje uzrokovalo štetu odnosno onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, a to su:


1. mjere za zaštitu od erozije,


2. mjere za sprječavanje zakorovljenosti, uključujući i suzbijanje ambrozije,


3. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,


4. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,


5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.


 


Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:


1. održavanje živica i međa,


2. održavanje poljskih putova,


3. uređivanje i održavanje kanala,


4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,


5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.


 


Za sve povrede navedene Odluke i mjera, nadležni poljoprivredni redar, odnosno komunalni redar zapisnikom utvrđuje nepravilnosti i nedostatke i donosi rješenje kojim će odrediti rok za njihovo otklanjanje, te u slučaju potrebe podnosi optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.


Ako nakon svih poduzetih mjera od strane poljoprivrednog redara, odnosno komunalnog redara, vlasnik ili ovlaštenik i dalje ne postupa sukladno odredbama ove Odluke, poljoprivredni odnosno komunalni redar dužan je u roku od 15 dana izvijestiti poljoprivrednu inspekciju koja poduzima daljnje radnje utvrđene zakonom.


Također, na prijedlog Vatrogasne zajednice Općine Šandrovac, Općinsko vijeće Općine Šandrovac na svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017.  donijelo je Odluku  o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru (KLASA:810-01/17-01/1, URBROJ: 2123-05-01-17-1 od  30.06.2017.) kojom su utvrđene mjere i postupci zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, okućnicama i naseljima, kod spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese, ugrožavajući zdravlje stanovništva.


Podsjećamo mještane da je zabranjeno spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru i to:


    u razdoblju od 1. travnja do 31. kolovoza


    za vrijeme jakog vjetra i noću od 19.00 do 05,00 sati u razdoblju od 01. rujna do 31. ožujka,


    subotom i nedjeljom u razdoblju od 01. rujna do 31. ožujka. 


Spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada uz šumski pojas i površine pod poljoprivrednim kulturama na udaljenosti najmanje 200 metara od šumskih površina i površina pod poljoprivrednim kulturama, mora se prijaviti Vatrogasnoj zajednici općine Šandrovac na broj 193 ili 874-135.ikona
Odluke_o_agrotehnickim_mjerama_i_mjerama_za_uredjivanje_i_odrzavanje_poljoprivrednih_rudina_iz_clanka_12_i_14 (1)   

dividerikona
Odluka-o-spaljivanju-otpada_14.7.2017   

divider
< na popis vijesti