Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šandrovac11.11.2016.


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00,129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 58. stavka 1. toč. 5. Statuta Općine Šandrovac («Općinski glasnik Općine Šandrovac» br. 32 od 19.03.2013),  nakon provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac, upisanih u k.o. Šandrovac, k.o. Lasovac i k.o. Ravneš,  KLASA:  940-06/16-03/3, URBROJ: 2123-05-03-16-1 od  26.10.2016. godine, za koji je obavijest objavljena u listu „Bjelovarcu Novom“ dana 29.10.2016. godine, a puni tekst natječaja na web stranici općine Šandrovac www.sandrovac.hr dana 26.10.2016., na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Općine Šandrovac, Općinski načelnik Općine Šandrovac  dana 11. studenog 2016. godine donosi


 ODLUKU


o prihvatu ponude i prodaji


nekretnina upisanih u  k.o. Šandrovac


Mirjani Damnjanović, Emanulea Vidovića 7, 10000 Zagreb, OIB: 13571408656 prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Šandrovac izgrađene na adresi Jasenik 12 , Šandrovac, a upisane u:  1. nekretnina upisanih u zk.ul.br. 625, k.o. Šandrovac, koji se sastoji od:


 - k.č.br. 1/41 livada jarak površine 220 čhv


- k.č.br. 1/42  oranica jarak površine 92 čhv,


- k.č.br. 63 kuća i dvor lug  površine 184 čhv,


- k.č.br. 63 voće lug  površine  150 čhv,


- k.č.br. 88/1/A šuma mekote  površine  86 čhv,


- k.č.br. 88/1/B šuma mekote  površine  86 čhv,


- k.č.br. 88/2 šuma mekote površine   138 čhv,


- k.č.br. 89/1/B šuma mekote  površine  150 čhv,


- k.č.br. 111/4 oranica široki jarak  površine 150  čhv,


- k.č.br. 115/1 livada livatke površine 184 čhv,


- k.č.br. 115/2 livada livatke površine  83 čhv,


- k.č.br. 116/1 livada livatke površine  534 čhv,


- k.č.br. 116/2 livada livatke površine  535 čhv,


- k.č.br. 117/1 livada livatke površine 31  čhv,


- k.č.br. 117/2 livada livatke površine 52  čhv,


- k.č.br. 118/1 oranica livatke  površine  298 čhv,


- k.č.br. 118/2 oranica livatke površine 276  čhv,


- k.č.br. 122 oranica kovačine površine  431 čhv,


- k.č.br. 750/8 livada podkućnica površine  497 čhv,


- k.č.br. 755 livada spašnik  površine  379 čhv,


- k.č.br. 762 livada spašnik površine  190 čhv,


- k.č.br. 763 oranica mekote  površine  950 čhv,


- k.č.br. 804 oranica stiper površine  550 čhv,


- k.č.br. 806 oranica i vinograd stiper površine  660 čhv,


- k.č.br. 807 pašnjak stiper  površine  310 čhv,


- k.č.br. 819 oranica grabar površine  230 čhv,


- k.č.br. 820 oranica grabar površine  330 čhv,


- k.č.br. 821 oranica grabar površine  1252 čhv,


- k.č.br. 822/A livada grabar  površine  171 čhv,


- k.č.br. 934 livada grabar  površine  438 čhv,


- k.č.br. 971 oranica jarak površine  1076 čhv,


- k.č.br. 983/4 šuma mladine  površine  100 čhv,


- k.č.br. 983/26 šuma mladine površine  462 čhv,


- k.č.br. 993 vinograd mladine površine  187 čhv,


- k.č.br. 994 vinograd mladine površine  97 čhv,


za cijenu od 23.500,00 kuna (slovima: dvadesetitritisućeipetstotinakunainulalipa) plativu u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke na žiro račun Općine Šandrovac, IBAN: HR3224020061856400002, model  HR68, poziv na broj 7722-OIB, svrha: isplata po odluci o prodaji, s time da joj se iznos od 2.500,00 kuna (slovima: dvijetisućepetstotinakunainulalipa) jamstvenog pologa uračunava u iznos kupoprodajne cijene.


II.


ENERGO PROJEKT d.o.o., Petra Zrinskog 11, 43000 Bjelovar, OIB: 50586925857, prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Šandrovac upisane u zk.ul.br. 9,  k.o. Šandrovac, koji se sastoji od  k.č.br. 1873/4 pašnjak doline površine 276 čhv, za cijenu od 750,00 kuna (slovima: sedamstopedestkunainulalipa) plativo u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke na žiro račun Općine Šandrovac, IBAN: HR3224020061856400002, model  HR68, poziv na broj 7722-OIB, svrha: isplata po odluci o prodaji.


III.


Kupac iz točke I. i II. je dužan sa općinom Šandrovac u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke o prihvatu ponude i prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, isplatiti kupoprodajnu cijenu i sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.


Ugovor o kupoprodaji nekretnine sklapa se po isplati kupoprodajne cijene.


Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren kod javnog bilježnika.


Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o kupoprodaji dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.


Kupac snosi troškove prijenosa i uknjižbe nekretnina te porez na promet nekretnina.


Ukoliko kupci iz članka I. i II. Odluke kao najpovoljniji ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, smatrat će se da su odustali od ponude i nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima ponuda slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.


Ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos jamčevine se vraća najkasnije u roku od 15 dana od dana objave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.


Općinski načelnik općine Šandrovac, kao zakonski zastupnik općine Šandrovac, sklopit će Ugovor o prodaji nekretnina iz članka I. ove Odluke kao kupcima nekretnina iz članka 1. ove Odluke.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“ i na web stranici Općine Šandrovac www.sandrovac.hr.


Obrazloženje


Općina Šandrovac objavila je i provela temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Šandrovac od 26.10.2016. godine (KLASA: 940-06/16-03/3, URBROJ: 2123-05-03-16-1),   javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac na području katastarske općine Šandrovac, Lasovac i Ravneš, koji je objavljen dana 26.10.2016. godine na web stranici općine Šandrovac www.sandrovac.hr i oglasnim pločama općine Šandrovac,  obavijest o kojem je objavljena u listu „Bjelovarcu Novom“ dana 29.10.2016. godine.


Natječaj je bio otvoren zaključno do 3.11.2016. godine.


Jedinstveni upravni odjel općine Šandrovac zaprimio je do krajnjeg roka za dostavu ponuda dana 3.11.2016. dvije ponude.


Javno otvaranje ponuda provelo je Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Općine Šandrovac dana 7.11.2016. godine, a zatim je utvrdilo pravovremenost, potpunost zahtjeva, i udovoljavanje općih kriterija iz natječaja. Provjerom ponuda Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće:  1. Ponuditelj Mirjana Damnjanović, Emanulea Vidovića 7, 10000 Zagreb, OIB: 13571408656, u ponudi od 27.10.2016. godine, koja je dostavljena pravovremeno dana 03.11.2016. godine, za kupnju nekretnine pod brojem 1. Natječaja, upisanih u zk.ul.br. 625, k.o. Šandrovac, ponudila je cijenu od 23.500,00 kuna. Uz ponudu dostavila je potvrdu o nedugovanju prema općinskom i državnom proračunu, te preslik osobne iskaznice i potvrdu o plaćenom jamstvu na iznos od 2.500,00 kuna. U ponudi je predložila jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

  2. Ponuditelj ENERGO PROJEKT d.o.o., Petra Zrinskog 11, 43000 Bjelovar, OIB: 50586925857, MBS: 010090245, kojeg zastupa direktor Tihomir Bedeković, u ponudi od 03.10.2016. godine, koja je dostavljena pravovremeno dana 3.10.2016. godine, za nekretnine pod brojem 2 natječaja ponudio je cijenu od 750,00 kuna. Uz ponudu dostavio je potvrdu o nedugovanju prema općinskom i državnom proračunu, te preslik rješenja trgovačkog suda u Bjelovaru broj Tt-16/1053-4 i potvrdu o plaćenom iznosu kupoprodajne cijene na iznos od 750,00 kuna.


Nepotpunih ponuda kao i ponuda podnesenih izvan roka propisanog javnim natječajem nije bilo.


Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.


S obzirom da ponuditelj Mirjana Damnjanović ispunjava sve uvjete natječaja, a ujedno je jedini ponuđač za nekretnine pod brojem 1. Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac u k.o. Šandrovac, Općinski načelnik općine Šandrovac na prijedlog Povjerenstva donijelo je Odluku kao pod točkom I. izreke.


S obzirom da ponuditelj Energo projekt d.o.o. ispunjava sve uvjete natječaja, a ujedno je jedini ponuđač za nekretnine pod brojem 2. Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac u k.o. Šandrovac, Općinski načelnik općine Šandrovac na prijedlog Povjerenstva donijelo je Odluku kao pod točkom II. izreke.


Kupac iz točke I. i II. je dužan sa općinom Šandrovac u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke o prihvatu ponude i prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, isplatiti kupoprodajnu cijenu i sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.


Općinski načelnik općine Šandrovac, kao zakonski zastupnik općine Šandrovac, sklopit će Ugovor o prodaji nekretnina iz članka I. ove Odluke kao kupcima nekretnina iz članka 1. ove Odluke.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Općinskom glasniku Općine Šandrovac“ i na web stranici Općine Šandrovac www.sandrovac.hr.


OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ŠANDROVAC
Općinski načelnik Općine Šandrovac
Josip Dekalić   ikona
Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Šandrovac   

divider
< na popis vijesti