Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac, Telefon: 043 874 128, Fax: 043 874 366
sjena

Vijesti

sjena
Glasnik Općine Šandrovac Proračun Proračun Provedbeni program 2021-2025. Javna nabava Javni pozivi i natječaji Sjednice Općinskog Vijeća Prostorni planovi Pravo na pristup informacijama LAG Sjeverna Bilogora Plan gospodarenja otpadom Javne usluge Projekti Poljoprivredno zemljište Video kanal Monografija

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA22.7.2016.


Općina Šandrovac otvara javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac na području katastarske općine k.o. Šandrovac.  1. k.č.br.426/6/B (426/37) livada zalivadke površine 739 čhv, zk.ul.br. 9, k.o. Šandrovac


za početnu cijenu od 1.328,94 kuna (slovima: tisućutristodvadesetiosamkunaidevedestičetirilipe)  1. k.č.br.1555/1/A (1555/4) pašnjak gradine površine 1250 čhv, zk.ul.br. 9, k.o. Šandrovac


za početnu cijenu od 2.247,87 kuna (slovima: dvijetisućedvjestočetrdesetisedamkuna iosamdesetisedamlipa)  1. k.č.br.1555/1/B (1555/5) pašnjak gradine površine 900 čhv, zk.ul.br. 9, k.o. Šandrovac


za početnu cijenu od 1.618,47 kuna (slovima:tisućušestoosamnaestkunaičetrdesetisedamlipa).


 


Privitak možete preuzeti u nastavku:ikona
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šandrovac 2016   

divider
< na popis vijesti